12 Gennaio 2021 ore 20.30 – n.1

ORDINE DEL GIORNO DD. 12.1.2020 sed. n. 1 ore 20.30

  1. Comunicazioni
  2. Presa d’atto verbali
  3. Proposta di deliberazione consigliare ad oggetto “Criteri generali in ordine alle concessioni degli impianti sportivi comunali di durata sovra novennali” – parere
  4. Richiesta installazione segnaletica stradale in Via della Ferrovia – mozione

DNEVNI RED dne 12.1.2021 seja št. 1 ob 20.30

  1. Sporočila
  2. Sprejem zapisnikov
  3. „Splošna pravila glede koncesije občinskih športnih objektov za čezmerno devetletno trajanje“ svetniški predlog sklepa – mnenje
  4. Namestitev prometnih znakov na Železniški ulici – svetniška pobuda